Reglement

Algemeen

 • Door betaling voor deelname aan de kofferbakverkoopmarkt gaat elke deelnemer, hierna verkoper genoemd, akkoord met dit reglement.
 • De verkoper verplicht zich aan de regels zoals hieronder vermeld te houden.
 • De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de Kofferbakmarkt organisatie (hierna organisatie genoemd) op te volgen!
 • De organisatie is bevoegd, zonder opgave van redenen, een verkoper de toegang tot het terrein te weigeren.
 • Het is niet toegestaan aanstoot gevende en/of wettelijk niet toegestane artikelen ter verkoop aan te bieden. Dit ter beoordeling van de organisatie.
 • Uw reserveringsnummer geeft één keer toegang met uw voertuig tot de gehuurde standplaats, incl. twee volwassenen en kinderen tot 12 jaar. Bij meer dan twee personen boven de 12 jaar betaalt u € 3,- per extra persoon.
 • Deelnemers dienen zich op de marktdag tussen 08.00 en 9.15 uur te melden bij de ingang van het terrein en van 9.30 tot 15.30 uur aanwezig te zijn.
 • Toewijzing/indeling van de standplaats wordt op de dag zelf bepaald op volgorde van binnenkomst.
 • Voertuigen worden geparkeerd op eigen risico van de eigenaar.
 • Deelname geschiedt op eigen risico van de verkoper.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan voertuigen, aanhangers, verkoop goederen of welke andere zaken dan ook, door een verkoper of bezoeker.
 • De organisatie schakelt, indien zij dit nodig acht, de politie in.
 • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 • Besluiten genomen door de organisatie zijn bindend.
 • Deelnemers mogen uitsluitend tweedehands gebruikte huishoudelijke goederen en/of ambachtelijke artikelen verkopen. Het verkopen van etenswaren, drank, auto’s, bedrijfsmatige handel en grootschalige verkoop van partijgoederen is niet toegestaan.
 • Het bijhalen en/of nabrengen van goederen en bevoorrading vanaf het buitenterrein is niet toegestaan.
 • Verkopen van voedingswaren, drank, levende have (dieren) is verboden!
 • Uitsluitend de gecontracteerde cateraar verzorgt de verkoop van voedingswaren en dranken.
 • I.v.m. de veiligheid van de bezoekers mag er na 09.30 u niet meer worden gereden op het terrein, tenzij dit gebeurt op aanwijzen van en begeleiding door de organisatie.
 • I.v.m. de veiligheid van de bezoekers is het tussentijds verlaten van het terrein met uw voertuig niet toegestaan.
 • Na 15.30 uur mag men beginnen met inpakken. Men dient zijn standplaats schoon achter te laten en de niet verkochte artikelen weer mee te nemen en dus NIET in of bij de afvalbakken achter te laten. Hier wordt streng op gecontroleerd, bij het niet naleven hiervan bent u niet meer welkom op onze markt en worden de opruimingskosten hiervan in rekening gebracht.
 • Het maken van reclame of propaganda of het verspreiden of etaleren van reclamemateriaal op of rond het terrein is verboden.
 • Verkopers zijn ten allen tijden volledig aansprakelijk voor hun handelen. Bij geconstateerde overtredingen kan de organisatie het wettelijk gezag inschakelen.
 • Deelname aan de Kofferbakverkoop Budel is geheel voor eigen risico. De organisatie en alle betrokken partijen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van weersomstandigheden, diefstal, verlies, lichamelijk letsel of wat voor schade in welke vorm dan ook.
 • Bij alle gevallen of discussies waar dit reglement niet in voorziet, doet de organisatie een bindende uitspraak.
 • Uw e-mailadres wordt enkel en alleen gebruikt om u verder te informeren over de Kofferbakverkoop Budel. Wij gebruiken uw gegevens nooit voor iets anders en zullen deze gegevens ook nooit aan derden beschikbaar stellen.

Inschrijving verkopers

 • Telefonisch, Dit geldt alleen voor personen die geen internet hebben.
 • Via deze website; klik op inschrijfformulier.
 • Indien er niet voldoende plaatsen zijn op het terrein wordt u daarvan op de hoogte gesteld. We zien u dan graag weer op onze volgende markt.

Betaling

 • Vooraf betalen is niet mogelijk. Betaling contant en gepast bij binnenkomst.
 • Het van toepassing zijnde tarief wordt door de organisatie vastgesteld bij binnenkomst.

De verkoopplaats

 • Standhouders mogen met maximaal 2 volwassenen en kinderen het verkoopterrein op.
 • Er worden geen campers, bak- of vrachtwagens toegelaten.
 • Maximale lengte voertuig, excl. aanhanger,  mag niet meer bedragen dan 8 meter.
 • Het is niet toegestaan een aanhangwagen naast de auto te zetten. Er zijn aparte plaatsen voor voertuigen met of zonder aanhanger. Dit geldt ook voor langere voertuigen waaronder bussen. Dit ter beoordeling van de organisatie.
 • De verkoopplek is direct achter de auto of naast auto’s met aanhanger of bussen. U kunt de verkoopplek inrichten met een grondzeil of kleed.
 • Het is auto’s zonder aanhanger niet toegestaan dwars te gaan staan om zodoende meer verkoopruimte te verkrijgen.
 • Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplek uitsteken.
 • Er mag niets in de grond geslagen worden, op het gras geschreven of op andere wijze de grond bekladden.
 • Het publiek wordt vanaf 09.30 uur toegelaten op het terrein.
 • In verband met geluidsoverlast is het de verkoper niet toegestaan een eigen aggregaat te gebruiken voor het opwekken van stroom!
 • Muziek mag niet storend zijn voor mede verkopers en bezoekers. Dit ter beoordeling van de organisatie.

Het verkoopterrein

 • Honden worden uitsluitend aangelijnd en onder begeleiding van een volwassene op het verkoopterrein toegelaten.
 • Het betreden van het terrein met of zonder motorvoertuig is op eigen risico.
 • Op het terrein is de Algemene Nederlandse Verkeerswetgeving van toepassing.
 • Op het terrein geldt een maximum snelheid van 5 km per uur.
 • De Organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen bij aanrijdingen of ongevallen.
 • Gedurende de verkooptijd, 09.30 tot 15.30 is het de verkoper, om redenen van veiligheid, niet toegestaan met zijn voertuig op het verkoopterrein te rijden.
 • Om gevaarlijke situaties op het evenementen terrein te voorkomen dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie te worden opgevolgd.

Einde verkoop

 • De verkoper mag tot einde verkooptijd (15.30 uur) niet met de auto van het terrein af. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan omdat er dan nog bezoekers aanwezig zijn die over het terrein lopen.
 • Opruimen van de verkoopwaren niet voor 15.30 uur.
 • De verkoper is verplicht zijn/haar plaats geheel schoon en opgeruimd achter te laten. Dit op straffe van uitsluiting van volgende kofferbakmarkten.
 • De uitgang van het evenementen terrein is gelijk aan de ingang.

Inzage in dit regelement

Dit regelement is ten alle tijde in te zien via onze website: kofferbakverkoop–budel.nl. Daarnaast ligt bij de kassa op ons terrein een exemplaar ter inzage.

Aldus opgesteld door de Kofferbakorganisatie Budel